Předurčená

4.0 звезд, основано на 99 отзывах

RUR 299.00
В наличии

V PŘEDURČENÉ (Kniha č

4 z Up ch urn l se Caitlin Paine probud zp tky v ase

A nad en se k nim p ipoj na Velk m Ben tsk m B le, nejd le it j m bale cel ho roku, kde, jak doufala, op t najde Caleba

Aby p e ila, bude muset vyu t v echny svoje schopnosti a bojovat o hol ivot Bude muset ob tovat v c ne kdy jindy, pokud chce zachr nit ty, kter miluje P EDUR EN je skv l p b h

Ale Caitlin nen jedin , kdo m e cestovat v ase brzy p ijede taky Kyle, odhodl n ji vystopovat a jednou prov dy zab t

Ale Caitlinino srdce st le tou ilo po jej ztracen l sce Calebovi

Ale kdy p ijde v m na partner, op t ho ztr c

Ben tky byly v osmn ct m stolet neskute n m m stem, mu i a eny se obl kali do komplikovan ch kost m a masek a po dali se nekone n , opulentn ve rky

Caitlin byla ohromena t m, co objevila

Doraz taky Sam, rozhodnut zachr nit svou sestru, ne bude p li pozd

Je nad en z toho, e objevila a znovu se setkala s n kter mi z jejich bl zk ch p tel a byla p ijata zp tky do jejich sabatu

Je n kolik YA s ri , kter prost miluju a tahle je ur it na seznamu! T TE! T TE! T TE! Nezapome te ST! werevampsromance

Jej radost z nalezen toho, co cht la se brzy m e sm chat s tragedi a alem

Na bale Caitlin hled v ude a nenach z dnou stopu po Calebovi

Nebo ne Caitlin se brzy ocitne zaseknuta mezi dv ma l skami sv ho ivota a zjist , e si mus d vat pozor na to, co si p eje

Objev se na h bitov , na t ku p ed davem vesni an a hled to i t ve starov k m kl te e v Assisi, na venkov p i Umbrii, v It lii

Opravdu v s vt hne do d n

Tam se dozv d la o sv m osudu a posl n naj t jej ho otce a starod vn o t p, pot ebn na zachr n n lidstva

Tancuje s mu em v masce, kter j ukradne srdce a je si jist , e je to on

Tedy, a do pln posledn ho tance

Ve vrcholn m z v ru pln m akce stoj Caitlin proti opravdov mu blovi, msk mu starov k mu up sk mu sabatu, nejsiln j mu, jak kdy existoval

Vybrala si Ben tky

Zjistila, e jej mise vy aduje, aby la do Florencie, no pokud se cht la vydat za sv m srdcem, musela j t do Ben tek

Zoufale cht la v d t, jestli p e il jejich cestu do minulosti

Org

Похожие товары